דלגו לתוכן המרכזי

הצבעה על הצעות לשינוי חוקת הליכוד

11 יוני, 2015

 הצבעה על הצעות לשינוי חוקת הליכוד

להלן מידע וטפסים בנושא: סדרי הצבעה, אתרי הצבעה וטופס הצבעה

להורדת טופס הצבעה

 

להורדה \ הדפסה מסמך "סדרי הצבעה" ( ניתן לקרוא אותו בהמשך עמוד זה באתר )

 הצבעה על הצעות לשינוי חוקת הליכוד


הליכוד, תנועה לאומית ליברלית
ישיבת המרכז שתתקיים ביום ראשון כ"ז בסיון, תשע"ה (14 ביוני 2015)
הצבעה על הצעות לתיקון החוקה - שיטת הבחירות של מועמדי הליכוד לכנסת

סדרי הצבעה

 

כללי

 1. המשמעות של המונחים בסדרי ההצבעה שלהלן תהיה, כהגדרתם בחוקת התנועה.
 2. בהתאם להחלטת ועידת הליכוד ה- 4 מיום ז' באייר תשע"ד (ה- 7.5.2014) העבירה הוועידה לדיון והצבעה במרכז הליכוד את ההצעות לתיקון החוקה, שהוגשו לוועידה, אך היא טרם הצביע עליהן עד למועד נעילתה.
 3. החלטת הוועידה להעביר למרכז את ההצעות לשינוי החוקה שהוגשו לה התקבלה לפי סעיף 55(ה)(1) לחוקת הליכוד המסמיך את הוועידה להעביר למרכז לדיון ולהצבעה את כל ההצעות לתיקון החוקה, שהוגשו לנשיאות הוועידה ושלא הובאו להצבעה בפני הוועידה עד לנעילתה.
 4. בהתאם לסעיף 55(ה)(1) לחוקה, המרכז מוסמך, עד לתום 18 חודשים מיום נעילת הוועידה, לקבל ברוב של המשתתפים בהצבעה הצעות לתיקון החוקה, שהועברו אליו על ידי הוועידה.
 5. כבוד השופט, מנחם נאמן, סגן נשיא בית המשפט מחוזי בחיפה (בדימוס), יו"ר ועדת הבחירות המרכזית של הליכוד, אחראי לניהול ההצבעה על ההצעות לתיקון החוקה, שתתקיים בהתאם למסמך זה.
 6. ההוראות המפורטות במסמך זה, אינן ממצות ולכן הדין החל על ההצבעה יכלול, בנוסף להוראות שבמסמך זה גם את הוראת חוקת הליכוד ואת דיני הבחירות הכלליים, בשינויים המחויבים.

לוח זמנים

 1. ההצבעה על ההצעות לתיקון החוקה, שעניינן שיטת הבחירות של מועמדי הליכוד לכנסת תתקיים ביום ראשון כ"ז בסיון תשע"ה ה- 14 ביוני 2015

אתרי הצבעה

 1. רשימת אתרי ההצבעה מצורפת בנספח א' למסמך זה. רשימת האתרים תפורסם גם באתר האינטרנט של התנועה וכן בשני עיתונים יומיים.
 2. מלבד עורך הדין, שיומנה על ידי השופט כנאמן מטעמו, חברי ועדת הקלפי, משקיפים שימונו מטעם השופט לפיקוח על ההצבעה והספירה והמצביעים, לא ימצא כל אדם אחר באתר ההצבעה.  

עורך דין, נאמן השופט

 1. השופט האחראי על ניהול ההצבעה והפיקוח עליה ימנה לכל אתר הצבעה ועדת קלפי וכן עורך דין, נאמן מטעמו, שיהיה אחראי על ניהול ההצבעה באתר.
 2. עורך הדין הנאמן וחברי ועדת הקלפי יהיו עובדים של חברת כוח אדם, אך הם יתודרכו בכתב ובעל פה על ידי מנהלת הליכוד.
 3. ועדת הקלפי תנהל פרוטוקול שבו תתעד את מהלך ההצבה והספירה.

 

ספר הבוחרים

 1. ספרי הבוחרים יהיו מודפסים.

טופס הצבעה

 1. ההצבעה על ההצעות לתיקון החוקה תעשה באמצעות טופס הצבעה אחד, שבו יפורטו ההצעות לתיקון החוקה ודברי ההסבר שלהן. מצ"ב טופס ההצבעה נספח ב'.
 2. ניתן יהיה להוריד את טופס ההצבעה מאתר האינטרנט של הליכוד, לצלם אותו ולהצביע גם באמצעות טופס הצבעה מצולם שסומן והוכן מראש.

שעות ההצבעה

 1. ההצבעה תתקיים בין השעות 11:00 ועד לשעה 22:00

הליך ההצבעה

 1. חבר המרכז יזדהה בפני ועדת הקלפי באמצעות אחד מהמסמכים הבאים: תעודת זהות, תעודת ראש רשות מקומית, רישיון נהיגה ממוחשב, תעודת חוגר או קציןצה"ל, דרכון, הכל בתנאי שתמונתו מוטבעת במסמך.
 2. חבר המרכז יחתום בספר הבוחרים ליד שמו.
 3. וועדת הקלפי תמחק את שמו של המצביע מספר הבוחרים באמצעות מתיחת קו על שמו.
 4. ועדת הקלפי תמסור לבוחר מעטפת הצבעהחתומה על ידי עורך הדין ואחד מחברי ועדת הקלפי.
 5. ההצבעה תהיה חשאיתוהיא תתבצע מאחורי פרגוד. חבר המרכז יכניס את טופס ההצבעה למעטפה שקיבל מוועדת הקלפי וישלשל אותה לתיבת הקלפי לעיני חברי ועדת הקלפי.
 6. בסיום ההצבעה תחזיר ועדת הקלפי לחבר המרכז את התעודה המזהה.
 7. מצביע מוגבל, שאינו מסוגל להצביע לבדו יהיה רשאי להיעזר על פי בקשתו ובאישור עורך הדין באחד מאלה: בקרוב משפחה מדרגה ראשונה: אב, אם, בן, בת, אח, אחות או באדם אחר שבא עימו כדי לסייע לו בהצבעה. פרטי המסייע יירשמו ע"י עורך הדין. אסור לאדם לסייע ליותר משני מצביעים.
 8. הזכות להצביע הינה אישית. לא ניתן להצביע בעזרת פקס או ייפוי כוח או מחוץ לאתר ההצבעה.
 9. עורך הדין יודיע מבעוד מועד, כי ההצבעה תסתיים בשעה 22:00.
 10. לקראת שעת הסגירה של הקלפיות, יכניס עורך דין נאמן השופט את כל חברי המרכז שממתינים להצבעה לאתר ההצבעה וינעל את  הדלתות, מי שיגיע אחרי נעילת הדלתות לא יורשה לממש את זכותו להצביע. במידה ולא ניתן להכניס את כל המצביעים פנימה, יאסוף עורך הדין נאמן השופט בשעה 22:00 את התעודות המזהות של החברים שעמדו בתור להצביע וימסור אותן לועדות הקלפי.

ספירת הקולות

 1. ספירת הקולות תתבצע באתרי ההצבעה מיד לאחר תום ההצבעה על ידי חברי ועדת הקלפי בפיקוחו ובניהולו של עורך דין הנאמן.
 2. הנוכחים באתר ההצבעה בעת הספירה יהיו אך ורק חברי ועדת הקלפי, עורך דין הנאמן וכן המשקיפים שמונו על ידי השופט לפקח על ההצבעה.
 3. ועדת הקלפי תנהל במהלך הספירה פרוטוקול ספירה שבו יפורטו מספר המצביעים שהצביעו בהתאם לספר הבוחרים, מספר המעטפות שהוצאו מתיבת הקלפי, מספר המעטפות  שנפסלו בטרם נפתחו, מספר הקולות הכשרים שקיבלה כל הצבעה, מספר הקולות הפסולים והסיבות לפסילתם שיפורטו גם על גבי טופסי ההצבעה.
 4. ועדת הקלפי תעביר צילום של טופס פסול, לכאורה, באמצעות דוא"ל או הודעת SMS לשופט והוא יחליט האם לפסול את הטופס. 
 5. הצבעה פסולה לאתבוא במניין הקולות הכשרים.
 6. טופס הצבעה, שיסומן בסימן המזהה או העלול לזהות את המצביע או את הצבעתו יפסל. 
 7. מעטפה שימצאו בה שני טופסי הצבעה זהים תחשב כהצבעה אחת ושני הפתקים יוצמדו זה לזה. מעטפה שימצאו בה שלושה פתקי הצבעה, תיפסל.
 8. בהתאם לסעיף 55ה(1) לחוקה, הרוב הדרוש לקבלת הצעה לשינוי החוקה, שהועברה מהוועידה למרכז ושהמרכז הצביע עליה בטרם חלפו 18 חודשים, מיום נעילת הועידה, זהה לרוב הדרוש לקבלת הצעה לשינוי החוקה בוועידה, דהיינו רוב של המשתתפים בהצבעה. סעיף 55(ה)(1) מורה בעניין זה כדלקמ"ן:
"(ה) (1)    המרכז מוסמך לשנות את החוקה, זולת סעיף 80 שבה, ברוב של שני שלישים המשתתפים בהצבעה; ובהצעה שהוועידה העבירה אליו וטרם חלפו 18 חדשים מיום נעילתה - ברוב של המשתתפים בהצבעה."

                  במידה ואף הצעה לשינוי החוקה לא תזכה ברוב של חברי המרכז המשתתפים בהצבעה, יישאר ההסדר החוקתי לבחירת מועמדי הליכוד לכנסת הקיים בחוקה ללא שינוי.

 1. בתום הספירה ייחתם פרוטוקול ועדת הקלפי ע"י עורך דין נאמן השופט. הערות בנושא הליך ההצבעה, יצוינו בפרוטוקול רק על ידי עו"ד נאמן ההצבעה.
 2. פסילת טופסי הצבעה תעשה על ידי השופט האחראי על ההצבעה. צילום הטפסים יועבר באמצעות דואר אלקטרוני או הודעה אלקטרונית מאתר הקלפי לשופט.
 3. מיד לאחר תום הספירה, ידווח עורך הדין נאמן השופט לשופט על תוצאות ההצבעה.
 4. הפרוטוקולים של מהלך ההצבעה והספירה, ספר הבוחרים הנושא את חתימות המצביעים, טופסי ההצבעה, המעטפות והטפסים הפסולים, אם יש כאלה, ייחתמו בקופסת הקלפי ויועברו על ידיעוה"ד נאמן השופט למשרדי אגף הארגון במצודת זאב.
 5. מנהלת הליכוד תשמור את חומר ההצבעה עד לתום 45 ימים, מיום ההצבעה. 

תוצאות ההצבעה

 1. מיד לאחר קבלת תוצאות ההצבעה מכל אתרי ההצבעה יפרסם השופט הודעה על תוצאות לא רשמיות של ההצבעה, כשהיא חתומה על ידו. למען הסר ספק מובהר בזאת, כי התוצאות הלא רשמיות, אינן מחייבות ואינן סופיות.
 2. התוצאות הרשמיות והסופיות של ההצבעה תפורסמנה, רק לאחר שהשופט יעיין בפרוטוקולים של כל וועדות הקלפי, שיתקבלו מכל אתרי ההצבעה ויאשר אותן.
 3. תוצאות ההצבעה הרשמיות והסופיות תפורסמנה באתר האינטרנט של הליכוד וכן באגף המחשב של התנועה במצודת זאב  לא יאוחר מיומיים לאחר יום ההצבעה, בהודעה שתיחתם על ידי השופט.

פרסומים ומידע

 1. סדרי ההצבעה, טופס ההצבעה, רשימת אתרי הקלפיות, הודעות ומסמכים אחרים מטעם השופט מנהלת התנועה, יתפרסמו באתר האינטרנט של הליכוד בכתובת www.likud.org.il

הוראות כלליות

 1. עובדי התנועה ומנהליה עומדים לרשות חברי המרכז בכל עניין הקשור להצבעה בין השעות 09:00-17:00 בטלפונים הבאים:

 
אגף מוניציפאלי טלפון: 03-6210603/709, פקס: 03-5258085
אגף הארגון: טלפון: 03-6210817 פקס: 03-6210706
אגף המחשב: טלפון: 03-6210604/606 פקס:  03-6210771

מסמך זה מנוסח בלשון זכר, אך הכוונה לגברים ולנשים כאחד

מנחם נאמן, שופט

סגן נשיא בית המשפט המחוזי בחיפה (בדימוס)
יו"ר ועדת הבחירות המרכזית של הליכוד