דלגו לתוכן המרכזי

טופס התפקדות למפלגת הליכוד

בטופס התפקדות זה ניתן להתפקד כיחיד או כזוג.

למעוניינים, ניתן להוריד ולהדפיס טופס התפקדות, למלא ולשלוח לפקס:
03-6210771. לשולחים בפקס, יש למלא את סעיף "הרשאה לתשלום די חבר שנתיים באמצעות הוראת קבע בכרטיס אשראי"

להורדת הטופס

פרטים אישיים
פרטי קשר
פרטים נוספים
תאריך לידה

התפקדות זוגית מקנה הנחה של 32 שקלים בדמי החברות השנתיים.

פרטי בן\בת הזוג
תאריך לידה של בן\בת זוג
הצהרה
  • אני החתום/ה מטה מבקש/ת להצטרף ולהיות חבר/ה בליכוד, תנועת לאומית ליברלית.
  • אני מצהיר בזה כדלקמן: אני מזדהה עם מטרות תנועת הליכוד, כפי שהן מפורטות בסעיף 1 לחוקת הליכוד ועם דרכה הרעיונית ובכוונתי להצביע לליכוד בבחירות לכנסת אני מתחייב/ת לא לעשות מעשה שיש בו כדי להוות סיוע למפלגה ו/או לתנועה פוליטית שמתחרה עם הליכוד.
  • איני חבר/ה במפלגה אחרת, ולא הורשעתי בעבירה שיש עימה קלון.
  • ידוע לי, כי דמי החבר הינם שנתיים וכי תשלומם יעשה אחת לשנה באמצעות הוראת קבע בהרשאה לחיוב חשבוני בבנק או כרטיס אשראי שלי וכי לא תישלח לי הודעה מיוחדת לפני החיוב.
  • ידוע לי כי דמי החבר השנתיים הינם סך של 64 ש"ח ליחיד וסך של 96 ש"ח לזוג וכן כי שיעור דמי החבר השנתיים יקבע מעת לעת, בהתאם להוראות חוקת תנועת הליכוד.
  • אני מסכים לקבל מהליכוד הודעת דואר אלקטרוני ו/או הודעת מסר קצר. כמו כן אני מרשה לתנועת הליכוד להעביר לחברי התנועה את שמי ואת הפרטים שלי לצורך יצירת קשר, לרבות את כתובת הדואר האלקטרוני שלי.