דלגו לתוכן המרכזי

בחירות לוועידה הרביעית

מועמדים ליו"ר מועצת סניף אור יהודה


תוצאות ההצבעה על הצעות לשינויים בחוקת הליכוד

הודעה על הארכת מועד הגשת הצעות לשינוי חוקה

נשיאות הוועידה

לוחות זמנים נשיאות ועידת הליכוד

הודעות מזכירות הליכוד

הודעת מזכירות הליכוד בנוגע לבחירות בסניף הליכוד בחדרה

החלטות ועדת הבחירות

הודעה מטעם ועדת הבחירות מיום 23.2.2012

הודעה מטעם ועדת הבחירות

החלטות ועדת הבחירות המרכזית מיום 4.10.2011

החלטות ועדת הבחירות המרכזית מיום 9.10.2011

הודעה מטעם ועדת הבחירות מיום 26.10.2011

החלטות ועדת הבחירות המרכזית מיום 17.11.2011

החלטה מיום 28.12.2011 שיעור הצבעה והחזר תשלום

הודעה מטעם ועדת הבחירות המרכזית מיום 18.1.2012 בדבר רשימת בתי דפוס

בהודעה בדבר רשימת בתי דפוס נפלה טעות סופר ולהלן התיקון: דפוס כנרת 04-6797777, מאירקה 0508228824

הודעה מטעם ועדת הבחירות המרכזית על החלטה מיום 23.1.2012

הודעה מטעם ועדת הבחירות המרכזית בעניין הבחירות בסניף שבו "יש הסכמה על מספר הצירים לוועידה"

הודעת יו"ר ועדת הבחירות על ערעורים לתוצאות הוועידה ומועצות הסניפים

דבר יו"ר ועדת הבחירות המרכזית

הודעה מטעם יו"ר ועדת הבחירות המרכזית של הליכוד

שמות חברי ועדת הבחירות המרכזית

הודעה מטעם ועדת הבחירות המרכזית מיום 18.1.2012

פרסום אתרי הצבעה

בחירות לתפקיד יו"ר מועצת סניף ולתפקיד יו"ר הנהלת סניף.

לוח זמנים ליו"ר הנהלה ומועצה

טופס מועמדות ליו"ר הנהלת סניף

טופס מועמדות ליו"ר מועצת הסניף

החלטה – כפל תפקידים למועצה ולהנהלה

דמי השתתפות – חוות דעת

סיווג פעילות מפלגתית

טבלת הסרת מועמדות

החלטה - בית אריה - עומר - מבואות חרמון

החלטה – אשקלון – טירת הכרמל – קרית מלאכי

טבלת אתרי הצבעה

טופס הצבעה לדוגמא

תוצאות הבחירות ליושבי ראש הנהלות הסניפים וליושבי ראש מועצות הסניפים

טבלת אתרי הצבעה לבחירות שיתקיימו ב 23.8.2012

טבלת אתרי הצבעה לבחירות שיתקיימו ב 5.9.2012

טבלת אתרי הצבעה לבחירות שיתקיימו ב 12.9.2012

הודעה מטעם ועדת הבחירות מיום 28.6.2012

סניף הליכוד ומוסדותיו

חוות דעת היועץ המשפטי

הוראות מיוחדות לענין קביעת תוצאות הבחירות לוועידה ולמועצות הסניפים

הקצאת צירים לוועידה - הקריטריונים

התנאים הנדרשים לצורך הכללתו של חבר בספר הבוחרים

חישוב מודד המצביעים וחישוב מודד בעלי הזכות לבחור

כללים לקביעת זיקתם של חברי התנועה לסניפים

מייסדים

מימון בחירות מקדימות

מספר הסניפים ברשות מקומית אחת

נסיבות בהן מספר חברי מועצת הסניף יהיה גדול מזה שנקבע בסעיף 28 לחוקה

קביעת הסניפים, תחומם הגאוגרפי והקצאת מספר חברי המועצה

חוקה

חוקת הליכוד

הצעת יו"ר התנועה מר בנימין נתניהו לתיקון חוקת התנועה לקראת הבחירות לוועידת הליכוד הרביעית

חלוקת הצירים לוועידה

שיוך הסניפים שבהם יש יותר ממאה מתפקדים - ניתן לערער על הרשימה עד ליום 17.11.2011

שיוך ישובי המגזר - ניתן לערער על הרשימה עד ליום 17.11.2011

עיר ומועצה מקומית

מועצות אזוריות

ישוב בעל זיקה לליכוד

מגזר לא יהודי

טוהר הבחירות

חוק בחירות לגופים ציבוריים תשי"ד 1954

סעיפים 105 ו - 106 לחוקת הליכוד

טפסים

בקשה לקבלת מידע מאגף המחשב

הצהרה על זיקה לסניף

הצהרה על זיקה לסניף של חברי ליכוד שהתגוררו בגוש קטיף

טופס הסכמה - חברי מרכז

לוח זמנים

לו"ז הועידה

הודעה מטעם ועדת הבחירות המרכזית לגבי שינויים בלוח הזמנים

הודעה מטעם ועדת הבחירות המרכזית לגבישינויים בלוח הזמנים

מועד אחרון להסרת מועמדות

חדרה - הודעה לבוחר - ביטול בחירות מיום 17.10.2012

מימון בחירות מקדימות

מכתב למועמד ממשרד מבקר המדינה להגשת הודעות

הנחיות היועץ המשפטי של הליכוד בענין מימון בחירות מקדימות

מספר בעלי זכות הבחירה לענין סעיף 28ח (א) לחוק המפלגות

חוק המפלגות, תשנ"ב - 1992

הנחיות מבקר המדינה לפי חוק המפלגות, בדבר ניהול מערכת החשבונות ודיווח בבחירות מקדימות תשס"ט - 2008

הודעה לפי סעיף 28 ב לחוק המפלגות

נספח 2

תצהיר על אי קבלת תרומות או אי הוצאת הוצאות

מבקר המדינה

נספח א

נספח ב

מכתב היועץ המשפטי בנוגע למימון בחירות מקדימות מיום 26.2.2012

נספח למכתב היועץ המשפטי מיום 26.2.2012

נא למלא את הטפסים הבאים ולשלוח יחד עם טופס הגשת המועמדות:

מימון בחירות מקדימות – דברי הסבר

מימון בחירות מקדימות – נספח הודעה לליכוד

מימון בחירות מקדימות – נספחים

קביעת מספר חברי מועצות הסניפים

מספר החברים במועצת הסניף

תרומות

תרומות